پوستر فیلم  تبعیدی ها

تبعیدی ها

محصولایران
فیلم سینمایی «تبعیدی ها» از آن جایی شروع می شود که پس از کودتای بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ تعدادی روزنامه نگار، افراد آزادی خواه و مبارز و افسران ضد کودتا را دستگیر، و پس از محاکمه در دادگاه های فرمایشی به منطقه ای خشک و گرم، در جنوب کشور تبعید می کنند. سرپرستی اردوگاه به عهده استواری کهنه کار است که دائم برای آزار زندانیان توطئه چینی می کند.