پوستر فیلم  شاخه های بید

شاخه های بید

محصولایران
فیلم «شاخه های بید» درباره «خالومراد» یک رعیت با تجربه و کاردان و عاقل است که با کمک چهار پسر جوانش، که هر یک در حرفه ای ماهر و استاد هستند، زندگی خوب و روبه راهی دارد. خان به مال و املاک او طمع می کند و با دسیسه چینی مجبورش می کند با خانواده اش از آن ولایت فرار کند.