پوستر فیلم  مرخصی

مرخصی

محصولآمریکا
فیلم «مرخصی» درباره زن زندانی است که به او مرخصی چند روزه داده می شود تا به ملاقات مادر بیمار خود برود. به همین دلیل یک افسر پلیس تازه کار را مسئول مراقبت از او می کنند.
Laurie Collyer
Jen GatienMelissa Leo
Barry Strugatz
Jeff Cardoni
Jesse Gordon