پوستر فیلم  راه رفتن روی سیم

راه رفتن روی سیم

محصولایران
فیلم «راه رفتن روی سیم» روایت آرزوهای یک گروه موسیقی زیرزمینی است که تصمیم دارند در خارج از ایران کنسرتی برپا کنند. همه چیز را مهیا کرده ‌اند و قصد دارند قانونی از کشور خارج شوند، اما مشکلاتی سر راه آنها قرار می گیرد که مجبور می شوند از طریق غیر قانونی از کشور خارج شوند واین جریان باب میل آنها پیش نمی رود.