پوستر فیلم  شرایط عینی

شرایط عینی

محصولایران
فیلم «شرایط عینی» درباره مردی به نام «مهندس انصاری» است که سرپرستی کارهای ساختمانی یک سد را به عهده دارد. اعضای یک گروه مسلح به او هشدار می دهند که از ادامه کار خودداری کند. انصاری که اعتنایی به تهدیدها ندارد دستگیر و در زیرزمینی زندانی می شود تا شاید همکاران او در جهادسازندگی از ادامه پروژه منصرف شوند و ساختمان سد را منهدم سازند.