پوستر فیلم  گنجشکک اشی مشی

گنجشکک اشی مشی

محصولایران
فیلم «گنجشکک اشی مشی» به کارگردانی «وحید نیکخواه آزاد» درباره زندگی چند فرد به نام های «نفس»، «جلیل» و «نرگس» است. که هر یک به هر نحو در زندگی خود مشکلاتی دارند.