پوستر فیلم  محرمانه تهران

محرمانه تهران

محصولایران
فیلم «محرمانه تهران» داستان زندگی فردی به نام «شهاب» است که برای یافتن دوست دوران کودکی اش فرامرز و کشتن او وارد ایران می شود، پس از این موضوع جریاناتی او را تا کشتن همسرش شهرزاد پیش می برد.