پوستر فیلم  ماد

ماد

محصولآمریکا
«الیس» و «نکبون» هنگامی که در حاشیه رودخانه می سی سی پی در حال کاوش و جستجو بودند، با غریبه ای به نام «ماد» روبرو می شوند که در حال فرار از دست پلیس است و به کمک نیاز دارد. آن دو نفر با دیدن سر و وضع این مرد فراری، دلشان برای او می سوزد و تصمیم می گیرند که به او برای فرار کمک کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jeff Nichols
Jeff Nichols
David Wingo
Julie Monroe