پوستر فیلم  پادشاه الاغ

پادشاه الاغ

محصولپاکستان
انیمیشن «پادشاه الاغ» داستان شیری در جنگل است. «خان پیر» شیر شاه پادشاه جنگل، باید بازنشسته شود. پسرش شاهزاده «شازاد» باید وارث تاج و تخت شود، اما حیوانات ایده دیگری دارند. پادشاه «خان» که تصور می کند «شازاد» به راحتی پیروز می شود، با اکراه با انتخابات موافقت می کند. اما به مرور معلوم می شود که نتیجه چیزی که او تصور می کرده، نخواهد بود.
فیلم‌های پیشنهادی
Aziz Jindani
Sam Leigh
Jesse JansonSam Leigh
Shani Arshad
Faisal Shaikh