پوستر فیلم  چاخان پاخان

چاخان پاخان

محصولایران
برنامه «چاخان پاخان» شامل داستان های مختلفی است که هر داستان در چند قسمت روایت می شود. این نمایش درباره ماجراهای آقا رشید است که کارهای عجیب و غریب می کند و با دروغ های غیر ضروری، دوستان را سر کار می گذارد و هیچ کس حرف هایش را باور نمی کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمدرضا معتمدی
حسین مروی