پوستر فیلم  نان و شعر

نان و شعر

محصولایران
فیلم «نان و شعر» درباره شخصی به نام «مجید» است که در نانوایی کار می‌ کند، شعر می‌ سراید و شعرهایش را برای چاپ به مجله‌ ها می‌ فرستد. او تصادفا چند صفحه از رمان بینوایان را به دست می‌ آورد و برای تهیه خود کتاب به کتابخانه می‌ رود. اما مسئولان کتابخانه به دلیل عدم عضویت کتاب را به او نمی دهند. مجید یکی از کتاب های شوهر خواهرش آقا کمال را با کتاب بینوایان جابه جا می کند، غافل از آنکه یک چک ۶۳۵ تومانی لای آن کتاب بوده است.