پوستر فیلم  عقاب صحرا

عقاب صحرا

محصولایران
فیلم «عقاب صحرا» در سال ششم هجری است که حضرت محمد (ص) و مسلمانان از مدینه برای زیارت خانه خدا عازم مکه می شوند. اما کفار مکه راه را بر آنان می بندند و اجازه زیارت نمی دهند و در مکانی به نام «حدیبیه» صلح نامه ای بین مسلمانان و کفار منعقد می شود. این فیلم روایت تاریخی تا سال هشتم هجری و فتح مکه را به تصویر کشیده است.