پوستر فیلم  زندگی پس از زندگی

زندگی پس از زندگی

محصولایران
برنامه گفتگو محور «زندگی پس از زندگی» روایت افرادی از سراسر ایران است که به بیان تجربیاتشان از شرایط مرگ موقت یا به عبارتی خروج موقت روح از جسم، می پردازند.
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر