پوستر فیلم  تعقیب سایه ها

تعقیب سایه ها

محصولایران
فیلم «تعقیب سایه ها» داستان گروهی ازپلیس ها که وظیفه تحقیق در مورد انفجار یک خودرو را دارند . با کمک مجروح حادثه و شماره پلاک خودرو نام عامل بمب گذاری مشخص می شود.
علی شاه حاتمی
رضا متقیان