پوستر فیلم  استشهادی برای خدا‏

استشهادی برای خدا‏

محصولایران
فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد. او در صدد استشهادی برای خداست تا آسوده بمیرد.