پوستر فیلم  همه دختران من

همه دختران من

محصولایران
فیلم «همه دختران من» داستان فردی است به اسم «اسفندیار رویینی» که صاحب شش فرزند دختر است و انتظار فرزند هفتم را می کشد. اما فرزند هفتم نیز دختر است. «اسفندیار» پس از آن که از دریافت مساعده از اداره اش ناامید می شود، به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند که در آن جا در ازای بهره ماهانه سرمایه گذاری کرده است.