رفتن
بستن
پوستر فیلم  رفتن

رفتن

فیلم «رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه ، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت است.
نوید محمودی
جمشید محمودی