پوستر فیلم  فروشگاه

فروشگاه

محصولایران
داستان سریال «فروشگاه» درباره افتتاح یک فروشگاه بزرگ است. در هر قسمت از این سریال در این فروشگاه ماجراهای طنزآمیزی رخ می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد بهبهانی
احمد بهبهانی
محمد سریر
احمد وفایی