پوستر فیلم  معجزه خنده

معجزه خنده

محصولایران
فیلم «معجزه خنده» داستان دکتری با تخصص خنده‌ درمانی است که به ایران بازگشته و در یکی از بیمارستان‌ های روانی تهران مشغول به‌ کار می‌ شود. او بر این عقیده است که بیماران روانی را باید شاد نگه داشت و آن ها باید به جامعه برگردند.