پوستر فیلم  مرغ تخم طلا

مرغ تخم طلا

محصولایران
فیلم «مرغ تخم طلا» درباره شخصی به نام سیروس است که در یک کارگاه طلاسازی کار می کند. سیروس دچار کلیه درد شده و به بیمارستان مراجعه می کند. پزشکان تشخیص می دهند که وی سنگ کلیه دارد و کلیه او نیز سنگ ساز است ولی جنس سنگ کلیه او از سنگ عادی نیست بلکه کلیه او طلاساز است.