پوستر فیلم  امیرکبیر

امیرکبیر

محصولایران
سریال «امیرکبیر» به زندگی نامه این شخص که یکی از صدر اعظم های ایران در دوره ناصرالدین‌ شاه قاجار است می پردازد و در هر قسمت به وقایع اتفاق افتاده آن دوران و چگونگی تاسیس مدرسه دارالفنون پرداخته شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر