پوستر فیلم  اینجا چراغی روشن است

اینجا چراغی روشن است

محصولایران
فیلم «اینجا چراغی روشن است» درباره «قدرت» یک پسر جوان معلول و ساده است. او با یک نگهبان امام زاده در یک روستا زندگی می کند. نگهبان فکر می کند که مردم روستا نسبت به امام زاده بی اعتقاد شده اند و به ندرت مانند گذشته به آن جا می آیند. از طرف دیگر مردم ایمان خود را از دست داده اند زیرا هیچ یک از خواسته ها و درخواست های آن ها توسط امام زاده برآورده نشده است.