پوستر فیلم  دوردست ها

دوردست ها

محصولایران
داستان سریال «دوردست ها» زخم کهنه ای است که با گذشت چندین سال دوباره سر باز کرده است. کارخانه روغن سازی دو شریک به نام های «رسول» و «صادق» دچار بحران مالی می شود. در این هنگام، شخصی با خرید سهم صادق به رسول نزدیک می شود و در صدد ضربه زدن به او و انتقام است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر