آباجان
بستن
پوستر فیلم  آباجان

آباجان

محصولایران
فیلم «آباجان» از انتظار زنی می‌ گوید که شهادت عزیز به جنگ‌ رفته‌ اش را حال چه پسرش، چه همسرش باشد، باور ندارد و در برابر همه آن ها که می‌ گویند باید دست از این چشم‌ به‌ راه‌ ماندن بر دارد، ایستادگی می‌ کند. او به معجزه ای که انتظارش را می کشد ایمان دارد و کوتاه نمی آید.
فیلم‌های پیشنهادی