پوستر فیلم  دوباره زندگی

دوباره زندگی

محصولایران
فیلم «دوباره زندگی» به کارگردانی «رضا فهیمی» درباره زندگی زن و مرد میانسالی است که فرزندانشان را به خانه خود فرستاده اند و حال در میانسالی تصمیم دارند به خانه سالمندان رفته و بقیه زندگیشان را در آن جا بگذرانند.