پوستر فیلم  72 ساعت

72 ساعت

محصولایران
مستند «72 ساعت» به مصاحبه با نزدیکان شهید حاج «قاسم سلیمانی» پرداخته و شرح حال سه روز پایانی زندگی ایشان را بازگو می کند.
مصطفی شوقی
مهدی مطهر