پوستر فیلم  ناخواسته

ناخواسته

محصولایران
فیلم «ناخواسته» با موضوعی که هر از گاهی اتفاقاتی می‌ افتد، خوب، بد که اگر جاده زندگیمان را تغییر ندهد، پیچ و تابش گریز ناپذیر است. ما خواسته، کاری می‌ کنیم برای دوری از ناخواسته‌ های سر زده، ولی گهگاه، سرنوشتمان با همین ناخواسته‌ ها رقم می‌ خورد.