پوستر فیلم  ه دو چشم

ه دو چشم

محصولایران
فیلم «ه دو چشم» داستان پسر نوجوانی است که برای حل کردن مشکلات خانواده خود وارد اجتماع شده و تصمیم دارد به تنهایی این مشکلات بزرگ را حل کند.
مهدی رحمتی
شبنم شکوفان
شبنم شکوفان