پوستر فیلم  مهاجر

مهاجر

محصولایران
فیلم «مهاجر» درباره هواپیماهای بدون سرنشین «مهاجر» است که از روی زمین کنترل می‌ شود و جهت انجام عملیات شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته می‌ شوند. به دلیل برد محدود دستگاه کنترل، خلبانان در دو ایستگاه مقابل، رو در روی هم و در خطوط دشمن مستقر می‌ شوند.