پوستر فیلم  افسانه سه برادر

افسانه سه برادر

محصولچین
سریال «افسانه سه برادر» داستان رویدادهای اواخر سلسله هان شرقی و دوره سه پادشاهی در تاریخ چین است. زمانی که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش های بسیاری برای نابودی امپراتوری رخ می دهد. در این میان سه دلاور به نام های «لیو بی»، «گوان یو» و «شانگ فی» برای مبارزه در راه میهن و نجات مردم با یکدیگر پیمان برادری بستند. اما در مقابل آن ها نخست وزیر «سائو سائوی» حیله گر قرار دارد که به مقابله با آن ها پرداخته و جنگ های بسیاری همچون نبرد «پرتگاه سرخ» در کناره رود زرد، میان آن ها در می گیرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Xixi Gao
Xiaoming Yang
Guanzhong LuoSujin Zhu