پوستر فیلم  گلابو سیتابو

گلابو سیتابو

محصولهند
فیلم «گلابو سیتابو» داستان دو همسایه است که یکی از آن ها مستأجر دیگری می باشد. این دو دائم بر سر اجاره بها با هم مشاجره دارند اما مستأجر برای خلاصی از این ماجرا فکر جدیدی در سر می پروراند.
Shoojit Sircar
Sheel KumarRonnie Lahiri
Juhi Chaturvedi