دریاچه ماهی
بستن
پوستر فیلم  دریاچه ماهی

دریاچه ماهی

محصولایران
فیلم «دریاچه ماهی» نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می‌ کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می‌ رسند و در این میان عشق گمشده‌ ای پیدا می‌شود.
مریم دوستی
سعید سعدی
کیان مقدم
آرش معیریان