پوستر فیلم  ردپایی بر شن

ردپایی بر شن

محصولایران
فیلم «ردپایی بر شن» در زمان جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای متفقین در «ایران» اتفاق می افتد. یک گروه نقشه برداری ارتش «شوروی» در مناطق کویری «ایران» گم می شوند. دو تن از آن ها بر اثر تشنگی و گرسنگی جان می سپارند و یک نفر نیز هنگام تعرض به جوانی کویری که در حال بازگشت از سربازی است، به دست یک کویری دیگر کشته می شود.
محمدرضا هنرمند
بهرام صابری
حسین ترابی