پوستر فیلم  دختری با کفش های کتانی

دختری با کفش های کتانی

محصولایران
فیلم «دختری با کفش های کتانی» داستان «آیدین» و «تدائی» است که در پارک با هم آشنا شده بودند در حین گردش در پارک توسط مأمورین نیروی انتظامی متوقف شده و به کلانتری برده می شوند.