پوستر فیلم  یک نفر از میان ما

یک نفر از میان ما

محصولایران
فیلم «یک نفر از میان ما» یا «قلک آرزو» درباره گروهی از دانش آموزان مدرسه پسرانه است که قرار است به یک اردوی علمی بروند و باید پدرهایشان به صورت حضوری در مدرسه رضایت نامه را امضا کنند. اما «پوریا» دوست ندارد پدرش را کسی ببیند.