پوستر فیلم  رویای پروانه

رویای پروانه

محصولایران
فیلم سینمایی «رویای پروانه» درباره مردی سرباز به نام «رسول» است. او از پادگان برای مرخصی به خانه می آید ولی با مجلس ختم پدرش روبرو می شود. پدرش قاسم با مردی به نام قسمت شریک بوده و در یک کارگاه شیشه گری کار می کرده که متاسفانه فوت شده است.
مجید صدیقی
عبدالرسول زارع
مجید صدیقی