پوستر فیلم  دربست

دربست

محصولایران
فیلم «دربست» داستان «پارسا» جوان 30 ساله‌ ای است که بعد از مرگ پدرش و شرایط نامساعد روحی، ناخواسته درگیر مسافرکشی می‌ شود و در تقابل با افراد مختلف جامعه رفته رفته از انزوا خارج شده و به زندگی امیدوارانه‌ تر نگاه می‌ کند.