پوستر فیلم  تیرباران

تیرباران

محصولایران
فیلم «تیرباران» داستان زندگی و مبارزات سرسختانه «روحانی شهید سیدعلی اندرزگو» است. در این ماجرا نقش گروه‌ های موتلفه اسلامی در ترور «حسنعلی منصور» و صحنه‌ های مختلف از زندگی پرفراز و نشیب اندرزگو در باروری انقلاب اسلامی بازسازی شده است.