پوستر فیلم  مقصد نهایی

مقصد نهایی

محصولایران
فیلم «مقصد نهایی» درباره مردی است که برای واردات مواد خام کارخانه با دریافت وام میلیاردی، می خواهد کارخانه اش را نجات دهد. اما با ورود پرستار بچه به خانه او اتفاقاتی می افتد.