پوستر فیلم  بانوی سردار

بانوی سردار

محصولایران
سریال «بانوی سردار» داستان بخشی از زندگی «بی بی مریم» سردار بختیاری است. نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی «رضا شاه» پرداخته است. «بی بی مریم» با ایستادگی مقابل ظلم، عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و با وحدت بخشیدن بین اقوام ترک و لر، توانست مقابل نیروهای انگلیسی که از حمایت حکومت مرکزی برخوردار بودند، ایستادگی کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر