پوستر فیلم  استرداد

استرداد

محصولایران
فیلم «استرداد» به غرامت جنگی می‌پردازد که قرار بود توسط انگلستان، امریکا و شوروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی ۱۳۳۲ است.
علی غفاری
ستار اوراکی