پوستر فیلم  فرشته من

فرشته من

فیلم «فرشته من» درباره مادری است که بعد از مرگ فرزندش زندگی اش دگرگون شده اما پس از مدتی احساس می کند که وی هنوز زنده است و این احساس باعث می شود که او وارد چالش های جدیدی در زندگی شود.
Kim Farrant
David RegalLuke Davies
Gabe Noel
Jack Hutchings