پوستر فیلم  شهردار مدرسه

شهردار مدرسه

محصولایران
فیلم «شهردار مدرسه» درباره گروهی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی است. آن ها برای شرکت در طرح شهردار مدرسه کاندید می شوند. اما یکی از این دانش آموزان به نام «بهروز»، در شروع فعالیت انتخاباتی اش، به علت بیماری قلبی در بیمارستان بستری می شود.
محمدباقر خسروی
محمدباقر خسروی
رها خسروی