پوستر فیلم  یک گزارش واقعی

یک گزارش واقعی

محصولایران
فیلم «یک گزارش واقعی» داستان سه سال از زندگی دو رفیق قدیمی است که به دور از انتظار، رو در روی هم قرار می‌ گیرند.