پوستر فیلم  مرز

مرز

محصولایران
فیلم «مرز» درباره اهالی یك روستای مرزی است که با خطر حمله نظامی ارتش دشمن مواجه می شوند. ریش سفید روستا اهالی را به مقاومت دعوت می كنند. یك استوار اخراجی ارتش به نام «مختار»، كه تا آن لحظه از مردم كناره می گرفته، روستاییان را آموزش نظامی می دهد.
جمشید حیدری
هادی مشکوت
سیروس الوند
جمشید حیدری