پوستر فیلم  شب بیست و نهم

شب بیست و نهم

محصولایران
فیلم «شب بیست و نهم» درباره دو نفر به نام های «محترم» و «حسین» است که مطابق یک سنت خانوادگی، با هم نامزد می شوند تا در جوانی به ازدواج هم درآیند. والدین حسین در اجرای مراسم دیرین، با دیدن شبحی نگران آینده این ازدواج می شوند.
حمید رخشانی
حمید رخشانی
حمید رخشانی