پوستر فیلم  رفقای بد

رفقای بد

محصولآمریکا
انیمیشن «رفقای بد» داستان کشف خوبی های درونی در افراد شرور است. در کالیفرنیا گروهی از حیوانات جنایتکار بدنام و مشهور به رهبری آقای گرگ به دلیل سرقت های وقیحانه شان در حال فرار از مقامات هستند. اما وقتی بعد از سال ها دزدی دستگیر می شوند، «رفقای بد» موافقت می کنند تا عمل خود را با کمک پروفسور «مارمالاد» پاکسازی کنند تا از زندان در امان بمانند.
فیلم‌های پیشنهادی
Pierre Perifel
Rebecca HuntleyDamon Ross
Daniel Pemberton
John Venzon