پوستر فیلم  سه حرفی هشت عمودی

سه حرفی هشت عمودی

محصولایران
فیلم «سه حرفی هشت عمودی» با کارگردانی «وحید بیطرفان» درباره فردی به نام پویان است. او زمانی که استاد دانشگاه است قصد دارد جدولی فلسفی طراحی کند تا بتواند راه درست زندگی را به مردم بیاموزد و این در حالی است که زندگی خودش و همسرش بهار دچار بحران است.
وحید بیطرفان
وحید بیطرفان
سجاد راد