پوستر فیلم  جاده های سرد

جاده های سرد

محصولایران
فیلم «جاده های سرد» روایت زندگی جوانی به نام «اسماعیل» است که ناچار می شود برای تهیه داروی پدر بیمارش به شهر برود. معلم روستا و جوانی به نام «رحمان» نیز با او همراه می شوند.