پوستر فیلم  روزی که هوا ایستاد

روزی که هوا ایستاد

محصولایران
فیلم «روزی که هوا ایستاد» روزی در منطقه ای بسیار وسیع كه شهری پر جمعیت را در مركز خود دارد، هوا از جریان می ایستد و وارونگی سنگین و پایدار پیش می آید. مسئولان معتقدند كه با رساندن خبر به مردم ایجاد وحشت می شود و این وحشت منشأ خطرات دیگری می شود.